poniedziałek, 2 września 2019

6mm francuscy kirasjerzy drugiego cesarstwa (druk 3D!!!) - GM Boardgames/ 6mm french cuirassiers of second empire - GM Boardgames (3D printed!!!)

 
    Niby to samo a jednak co innego, bo kirasjerzy już byli nie jeden raz, ale takich jeszcze ani razu, bo nie dość, że nie napoleońscy (chociaż w sumie...) , to jeszcze w unikatowej dla mnie skali 6mm. Nie jest to dla mnie pierwszy kontakt z figurkami w tym rozmiarze, jednak tym razem prezentowane miniaturki dostałem od GM Boardgames w prezencie i to przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży za co postanowiłem odwdzięczyć się wpisem.

[ENG]   I wrote about the cuirassiers more than once on my blog, but this time it's completely different. The miniatures are not Napoleonic (well, kind of) and in unique 6mm scale.
I painted a couple of times 6mm miniatures, but this time I got them as a gift from GM Boardgames. Therefore I've been able to paint them and can share my opinions about them to you.


   Pierwszą kwestią o której należy wspomnieć, jest fakt, że przedstawiane figurki zostały w całości zaprojektowane i wykonane w technologii 3D. Jest to prawdziwy unikat w tej skali. O ile znalazłem w internecie wytwarzane w ten sposób modele okrętów, pojazdów czy budynków, nie udało mi się znaleźć innego producenta drukowanych żołnierzy w tej skali. Tym większa była moja ciekawość przed przystąpieniem do malowania.
Odsyłam tu do strony producenta oraz oficjalnego dystrybutora gry Bogowie Wojny: LEE

http://www.gmboardgames.com/blog/

https://bolter.pl/pl/c/BOGOWIE-WOJNY-LEE/703

[ENG] The first point to mention is the fact that the figurines shown have been entirely designed and made in 3D technology. It is unique on this scale. While I found models of ships, vehicles or buildings manufactured in this way on the Internet, I couldn't find another manufacturer of printed soldiers with such a details on this scale. So I was more than curious to start painting.
I refer here to the manufacturer's website and the official distributor of the game Gods of War: LEE

http://www.gmboardgames.com/blog/

https://bolter.pl/pl/c/BOGOWIE-WOJNY-LEE/703


Before preparing


Before painted get started   Do tej pory moje doświadczenia z miniaturkami 6mm dawały przede wszystkim jeden wniosek:
- jak najmniej, jak najcieńszych warstw.
Tej wielkości modele mają często dosyć płytką rzeźbę, trzeba zatem uważać, by zbyt dużą ilością farby nie zalać szczegółów. W przypadku produktu GM niemal nie ma tego problemu. Rzeźba pomimo dużej jak na 6mm dokładności i dobrze oddanych detali, pozostaje głęboka, co daje możliwość szybkiego malowania przy użyciu np. washy i inków (ale wiadomo, że przy kirasjerach nie zamierzałem iść na skróty ;) ).

[ENG] Until now, my experience with 6mm miniatures gave primarily one conclusion:
- the paint layers should be as thin as possible.
Models of this size often have a fairly shallow details, so you have to be careful not to flood them with too much paint. For a GM product, there is almost no problem. The sculpture remains deep and got well-rendered details, which gives the possibility of quick painting using wash and ink's (but I did not intend to take shortcuts with the cuirassiers;))


 
   Zapomnijcie też o problemach z usuwaniem linii podziału formy czy nadlewek. Figurki oczywiście mają  przystawki niezbędne technologicznie, jednak mamy do czynienia z twardym tworzywem, którego zbędne elementy bez problemu usuwa się przy pomocy skalpela czy nożyka bez strachu o uszkodzenie tego na czym nam zależy.
   Otrzymujemy zatem produkt unikatowy, o bardzo dobrej jakości wykonania, który sprosta wymaganiom najbardziej wybrednych.

[ENG] Forget about problems with removing the mold dividing line or flashes. Of course, some miniatures have technologically necessary small supports, but we are dealing with hard plastic, where all unnecessary elements are easily removed with a scalpel or knife without fear of damaging what we care about.
   Therefore, we receive a unique product with very good quality, which will meet the most demanding requirements.
  
   Co do samych kirasjerów producenci przygotowują zestawy na okres Drugiego Cesarstwa. W tym czasie armia francuska brała udział w kilku dużych konfliktach, m.in. wojnie krymskiej, drugiej wojnie o niepodległość Włoch i wojnie francusko - pruskiej. Za sprawą gwałtownego rozwoju broni palnej, znaczenie ciężkiej kawalerii systematycznie malało.

[ENG]   As for the Cuirassiers themselves, the producers prepared sets for the Second French Empire. At that time, the French army was involved in several major conflicts, including the Crimean War, the Second Italian War of Independence and the Franco-Prussian War. Due to the rapid development of firearms, the importance of heavy cavalry was steadily decreasing.   Innym aspektem, przez który kirasjerzy tracili na znaczeniu wśród kawalerii i ogólnie w armii była ich mała elastyczność pod względem pełnionych funkcji. Nie bez znaczenia były również brak odpowiedniego szkolenia czy dowodzenia. Kirasjerzy coraz częściej byli po prostu symbolem i kawalerią paradną, niż faktycznie decydującą kartą w talii generałów. W źródłach można natknąć się się na fragmenty mówiące o tym, że zamiast treningów i musztry jeźdźcy mieli nakaz polerowania kirysów by jak najlepiej się prezentować. Co gorsze, próby zmiany tego stanu rzeczy spotykały się z protestami dowódców pułków przywykłych do swojej rutyny i nie posiadających doświadczenia ze służby w innych formacjach.

[ENG]  Another aspect by which the Cuirassiers lost their importance was their low flexibility in terms of their functions. The lack of proper training or command was also significant. The Cuirassiers were increasingly simply a symbol and parade cavalry rather than a decisive card in the generals deck. In the sources you can read fragments stating that instead of training and drill the cuirassiers had an order to polish cuirasses to present themselves as well as possible. Even worse, attempts to change this state of affairs met with the protests of regimental commanders accustomed to their routine and having no experience of service in other formations.

     Kirasjerzy w ilości dwupułkowej brygady wzięli udział w wojnie krymskiej, były również plany użycia ich w północnej Afryce, jednak szybko wycofano ich z tego frontu. Ciężka kawaleria w armii Napoleona III cieszyła się zatem dość długim okresem pokoju  co odcisnęło się na jej sprawności bojowej. Pomimo reformy i zmiany opancerzenia w 1868 w trakcie wojny z Prusami kirasjerzy francuscy nie zaprezentowali się w najlepszy sposób.

[ENG]  Two regiment of Cuirassiers, forming one brigade took part in the Crimean War, there were also plans to use them in northern Africa, but they were quickly withdrawn from this front. The heavy cavalry in Napoleon III's army therefore enjoyed a fairly long period of peace, which affected its combat prowess. Despite the reform and change of armor in 1868 during the war with Prussia, the French Cuirassiers did not present themselves in the best way.   Może więc właśnie w tym będzie leżeć wyzwanie w wykorzystaniu w grze tego typu jednostek. Potencjał przełamujący wciąż jest, może zatem sztuką będzie wyczucie odpowiedniego momentu do przeprowadzenia szarży. Kto wie? Może wtedy okaże się że kirasjerzy w grze będą mogli pochwalić się większymi osiągnięciami niż ich pierwowzory historyczne? Boję się, że choć tego nie planowałem, może się okazać, że właśnie wciągnąłem się w nową epokę i system.

[ENG]  So maybe this is the challenge in using this type of unit in the game. They still have a potential to breake throuth enemy lines, so maybe with a proper moment chosen, you will be able to carry out the charge. Who knows? Maybe then it will turn out that the Cuirassiers in the game will be able to gain far greater achievements than their historical counterparts? I am afraid that although I did not plan it, it may turn out that I just got caught up in a new era and system.

1 komentarz: